ให้บริการซื้อขายทองคำแท่ง 96.5 % และ 99.99% โดยใช้ราคาอ้างอิงจากตลาด Real Time ต่างประเทศ

เวลาซื้อขาย
ช่วงเช้า 8.30 น. – 16.00 น.
ช่วงกลางคืน 16.00 น. – 24.00 น.
รายละเอียดทองคำที่บริษัทจัดจำหน่าย
ทองคำแท่ง 96.5 % ขนาด 5 บาท , 10 บาท , 20 บาท , และ 50 บาท
ทองคำแท่ง 99.99% ขนาด 1 กิโลกรัม

การวางเงินหลักประกัน
ทองคำแท่ง 96.5 % 1 บาททอง / 1,000 บาท
ทองคำแท่ง 99.99% 1 กิโลกรัม / 100,000 บาท

บริการของบริษัท
โครงการออมทอง
บริการรับฝากสินค้า
บริการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
ขั้นตอนการซื้อขายทองคำแท่ง
1. ลูกค้าเปิดบัญชีกับทางบริษัทฯ โดยใช้เอกสารดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าแรกที่แสดงเลขบัญชี)
(ไทยพาณิชย์* / กสิกรไทย* /กรุงเทพ* / กรุงไทย* / กรุงศรีฯ / ธนชาต / ทหารไทย*)
หมายเหตุ (*) ธนาคารที่ให้บริการหัก ATS
2. กรณีมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
ช่องทางการซื้อ – ขาย
1. โทรศัพท์ล๊อกราคาซื้อขายกับทางบริษัทฯ
2. Internet ลูกค้าซื้อ
ช่วงเช้า ชำระเงินค่าสินค้า ภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ทำการล๊อคราคา (T+1)
ช่วงกลางคืน ชำระเงินค่าสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ทำการล๊อคราคา (T+2)
ลูกค้าขายกรณีขายทองจากทองที่ฝาก
ช่วงเช้า โอนเงินค่าขายสินค้า ภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ทำการล๊อคราคา (T+1)
ช่วงกลางคืน โอนเงินค่าขายสินค้า ภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ทำการล๊อคราคา (T+2)
กรณีส่งมอบทอง
ช่วงเช้า ส่งมอบสินค้าให้บริษัทภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ทำการล๊อคราคา (T+1)
ช่วงกลางคืน ส่งมอบสินค้าให้บริษัทภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำการล๊อคราคา (T+2)
การชำระราคาค่าทองคำ
ให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ธนาคาร (กรุงเทพ , กสิกรไทย , ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, ทหารไทย)
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ธนาคาร
(กรุงเทพ,กรุงไทย,กสิกรไทย,ไทยพาณิชย์, ธนชาต, ทหารไทย )

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *